اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عیدی علیجانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج

eidyalijaniyahoo.com

سردبیر

دکتر مهوش نوربخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج

mahvashnoorbakhshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی اصلانخانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- یادگیری و رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

maslankhaniyahoo.com

دکتر فرشاد تجاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

farshad.tojarigmail.com

دکتر حسین سپاسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

hosseinsepasiyahoo.com

دکتر معصومه شجاعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- یادگیری و رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا

elahehshojaei-m.com

دکتر عیدی علیجانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

eidyalijaniyahoo.com

دکتر پریوش نوربخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

parivashnoorbakhshyahoo.com

دکتر مهوش نوربخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mahvashnoorbakhshyahoo.com

دکتر عباس خدایاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

khodayariabasyahoo.com
09123229849

ویراستار ادبی نشریه

عطااله محمد علی نژاد

تربیت بدنی- مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ata.alinejadyahoo.com
09121173567

مدیر اجرایی

مهدی بابایی

مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

babaeemahdi67gmail.com

مدیر داخلی

دکتر عباس خدایاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

khodayariabasyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر عباس خدایاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

khodayariabasyahoo.com