دوره و شماره: دوره 9، شماره 28 - شماره پیاپی 42678002، زمستان 1396، صفحه 1-90 
3. مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار

صفحه 39-48

حدیث رفتاری؛ حسنعلی غلامی؛ مسعود زمانی؛ فواد فیض الهی؛ خسرو ابراهیم؛ محمد علی آذربایجانی