دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 1-110 
4. اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان

صفحه 53-64

مقصود پیری؛ مسعود زمانی؛ حدیث رفتاری؛ حسنعلی غلامی؛ فواد فیض الهی؛ مریم زمانی