دوره و شماره: دوره 14، شماره 39، زمستان 1399، صفحه 11-222 
12. شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP

صفحه 189-203

فرخ کیا؛ مهوش نوربخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ رضا شجیع