دوره و شماره: دوره 6، شماره 16 - شماره پیاپی 42678002، زمستان 1393، صفحه 1-128 
1. اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه

صفحه 11-32

محمد قادری؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ داود قادری؛ محمد رضا فاروقی؛ گلاله رسولی آذر