دوره و شماره: دوره 13، شماره 38، پاییز 1399، صفحه 1-166 
6. طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران

صفحه 108-130

مهدی نصیری خوزانی؛ شهرام عروف زاد؛ محمد علی نادی


8. رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران

صفحه 150-166

سجاد نعمت زاده؛ حمید رودباری؛ مرجان صفاری؛ ایوب سنگ سفیدی