دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 11-163 
2. تاثیر مصرف کافئین بر انگیختگی، فعا لسازی و عملکرد حرکتی پرتاب دارت

صفحه 33-55

پژمان احمدی؛ پونه مختاری؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی


3. اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرین فزاینده

صفحه 57-68

محمد کریمی؛ امیر سرشین؛ سعید کشاورز؛ شاهپور قنبری


4. اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه

صفحه 69-88

محمد قادری؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ داود قادری؛ محمد رضا فاروقی؛ گلاله رسولی آذر


5. تحلیل آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه

صفحه 89-103

اسکندر حسین پور؛ محسن وحدانی؛ میرمحمد کاشف؛ محمد حضرتی


6. رابطه علّی ویژگی های شغل و مدیریت زمان با استرس شغلی

صفحه 105-126

پریوش نوربخش؛ حسین سپاسی؛ سحر حسینی


7. تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار

صفحه 127-141

معصومه کامیا بنیا؛ شهرام سهیلی؛ الهام یادگاری همت آبادی