دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، بهار 1399، صفحه 1-121 
4. شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری

صفحه 68-84

حسن دوست محمدی؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد