دوره و شماره: دوره 11، شماره 36 - شماره پیاپی 4267، زمستان 1398، صفحه 1-141 
3. شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران

صفحه 44-60

ناصر شهریاری؛ سعید تابش؛ رسول نظری؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده