دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 11-130