دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 11-166 
8. بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران

صفحه 149-166

حسن دانشمندی؛ مهر علی همتی نژاد؛ حمید قاسمی؛ سید حسن آموزگار