دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 42678002، زمستان 1388، صفحه 1-159 (زمستان 1388) 
3. مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 51-64

فریبرز هوانلو؛ مسعود معینی شبستری؛ شهرام فرج زاده موالو؛ میثم چاله چاله