نمایه نویسندگان

آ

 • آزادفدا، شیوا شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]
 • آفرینش، اکبر تاثیر بازخورد عملکرد بر پیوندکاری با نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 51-65]
 • آقایاری، آذر تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 150-161]
 • آقائی، نجف ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 66-90]

ا

 • احدی، مهران شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 11-37]
 • احمدی، پژمان اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 178-188]
 • ارشدی، سجاد اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]
 • اسمعیلی، محمدرضا آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 38-50]

ب

 • بیرامی، سجاد تاثیر بازخورد عملکرد بر پیوندکاری با نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 51-65]
 • بنایی فر، عبدالعلی اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]
 • بهاران، پوریا ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 66-90]

ت

 • ترابی، فرناز تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 150-161]

ح

 • حاجی انزهایی، زهرا آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 38-50]
 • حامی، محمد شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 11-37]
 • حسینی، سید عماد اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 162-177]

خ

 • خدایاری، عباس نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 91-104]

ر

 • رضایی، مونا نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 119-131]

ز

 • زارعی، علی نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 91-104]

س

 • سیف الله پور، پیروز نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 91-104]
 • سهیلی، شهرام اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]

ش

 • شجاعی، وحید شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 11-37]
 • شجیع، رضا شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]

ص

 • صادقی، ناهید اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 178-188]
 • صادقی نسب، عرفانه نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 119-131]
 • صفانیا، علی محمد تاثیر بازخورد عملکرد بر پیوندکاری با نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 51-65]
 • صفانیا، علی محمد شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]

ط

 • طریقی، رسول اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 162-177]

ع

 • عبداللهی فر، هادی شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]

ف

 • فراهانی، ابوالفضل شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • فروغی پور، حمید ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 66-90]

ق

 • قادری قهفرخی، لیلا تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 150-161]
 • قاسمی، حمید شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]

ک

 • کیا، فرخ شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • کسب پرست، مهدی اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]
 • کمرانی نجف‌آبادی، مهرو اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 178-188]

م

 • محمدی، جواد تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 132-149]
 • میرزاکریمی، محمد آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 38-50]
 • ملکی، محمد اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 162-177]

ن

 • نظری، رسول تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 132-149]
 • نقشبندی، سید صلاح الدین نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 119-131]
 • نمازی زاده، مهدی شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]
 • نوربخش، مهوش شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]