تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق، تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجندبود. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بیرجند بود و نمونه آماری 268 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته محبوبیت معلمان تربیت‌بدنی و پرسشنامه فرهنگ پذیری ورزشی کاشف (1390) استفاده گردید؛ و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کالموگروف-اسمیرنوف، آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل در سطح معناداری 05/0p≤ تحلیل شدند. یافته‏ها نشان داد که متغیر محبوبیت معلمان تربیت‌بدنی تأثیر معناداری بر متغیرهای جامعه‌پذیری (43/11=t،81/0=β)، شیوه زندگی (75/13=t،87/0=β)، ارزش اجتماعی (44/12=t،70/0=β) و نگرش جهانی‌شدن (62/11=t،88/0=β) دارد. لذا؛ توصیه می شود که از محبوبیت معلمان در اجتماعی شدن و تغییر شیوه زندگی دانش آموزان استفاده بهینه شود و با استفاده از این سرمایه انسانی (محبوبیت معلمان)، جامعه‌پذیری تسهیل و نگرش جهانی‌شدن ورزش تثبیت شود.

کلیدواژه‌ها