روابط ساختاری هویت برند با رضایتمندی و وفاداری تماشاگران فوتبال شهرتبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف از انجام تحقیق بررسی روابط ساختاری هویت برند با رضایتمندی و وفاداری تماشاگران فوتبال شهر تبریز بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396 بودند. به منظور جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه های هویت برند (باتاچاریا و سِن،2003)، رضایتمندی مصرف کننده (ماتیلا و همکاران، 2011) و پرسشنامه وفاداری مصرف کننده(چاولدهوری و هولبرگ، 2001) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و lisrel 8.8 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین هویت برند با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. سایر تحلیل ها نشان داد که ارتباط بین هویت برند با رضایتمندی مشتریان مثبت و معنی دار بود. به طور کلی می توان گفت که اصالت برند نقش بسزایی در وفاداری و رضایتمندی مشتریان دارد.

کلیدواژه‌ها