رابطه رشدحرفه‌ای با بهره وری آموزشی دبیران تربیت‌ بدنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/دانشگاه فرهنگیان

2 استادـ عضو هیات علمی دانشگاه ازاد کرج

3 استاد- عضو هیت علمی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رشد حرفه‌ای بر بهره‌ وری آموزشی دبیران تربیت‌بدنی (مطالعه موردی استان بوشهر) انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر استراتژی توصیفی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات پیمایشی قرار دارد که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران تربیت‌بدنی استان بوشهر بود (511=N) و حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 213 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. در این پژوهش از پرسشنامه‌های محقق ساخته بهره‌وری آموزشی دبیران و رشد حرفه‌ای دبیران استفاده شد که در قالب طیف 5 ارزشی لیکرت تنظیم شده‌اند. از نظر 13 نفر از متخصصین مربوطه برای تایید روایی صوری و محتوای پرسشنامه ها و تحلیل عاملی تائیدی برای تائید روایی سازه پرسشنامه ها استفاده شد و پایایی آن‌ها با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های رشد حرفه ای و بهره وری معلمان 88/0 و 79/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی، آزمون کولوموگراف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندگانه و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و AMOS استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که رشد حرفه‌ای بر بهره‌وری آموزشی (131/4=t) دبیران تربیت‌بدنی استان بوشهر تأثیر مثبت معناداری دارد (001/0=Sig) و مدل تدوین شده برای این متغیرها از برازش مطلوبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها