ارزیابی سرفصل دروس تخصصی دوره دکترای مدیریت ورزشی ایران از دیدگاه اساتید ودانشجویان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی،مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاداسلامی،مشهد،ایران

2 تربیت بدنی،مدیریت ورزشی،دانشگاه ازاداسلامی،مشهد،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی سرفصل دروس دوره دکترای مدیریت ورزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان با توجه به عناصر ده گانه اکر به منظور تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت آن بود.روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گرد آوری داده ها توصیفی – پیمایشی است . جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان دوره دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران (45نفر ) و اعضای هیأت علمی و استادان (25 نفر ) بوده است . ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که سؤالات آن بر مبنای مؤلفه های تی تک نمونه ای و آزمون فرید من و تحلیل واریانس چند متغیره است . کیفیت درونی سرفصل دروس رشته مدیریت ورزشی در سطح نامطلوب ارزیابی شد، به طوری که از دیدگاه اساتید عناطر منطق یا چرایی و عنصر مکان مناسب بودندو عناصر هدف ، محتوا، فعالیت های یادگیری ، روش های تدریس ،مواد و منابع ، گروه بندی ، زمان و ارزشیابی نا مناسب و از دیدگاه دانشجویان نیز عناصر منطق یا چرایی ، هدف ، فعالیت های یادگیری ، گروه بندی ، مکان ، زمان و ارزشیابی در حد متوسط و عناصر محتوا ، روش های تدریس و مواد و منابع هم نامناسب بودند . همچنین واحدهای درسی رشته مدیریت ورزشی نیز متناسب ارزیابی شد ، به طوری که واحد درسی بازاریابی ورزشی دارای کیفیت بهتر و در اولویت اول و نیز واحد درسی مسائل اخلاقی در مدیریت ورزشی دارای کیفیت پایین تر و در انتهای اولویت واقع شد .

کلیدواژه‌ها