طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 ، استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

4 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل رفتار اخلاقی کارکنان بر اساس مدل سازی معادله ساختاری در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ انجام شد. با مرور ادبیات و مبانی نظری مدل پیشنهادی ارایه گردید. پس از انجام مراحل کیفی عوامل مدل نهایی بر اساس نظر خبرگان مشخص شدند. در مرحله اول جهت مدل سازی تحقیق، تعداد 150 نفر از کارکنان و در مرحله اصلی تحقیق تعداد 450 نفر از کارکنان با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت شناسایی عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و برای ارائه مدل از مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد مقادیر شاخص های برازش مدل، مناسب بوده است و مدل نهایی متشکل از عامل فردی (وجدان، مرکز کنترل، عزت نفس، باورهای دینی)؛ عامل گروهی (همکاران، ارباب رجوع) و عامل سازمانی(کد اخلاقی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی) را تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان معرفی نمود. بنابراین می توان با ارتقای سه عامل فردی، گروهی و سازمانی رفتار اخلاقی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها