نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اثربخشی . تربیت بدنی. مدارس ابتدایی . عوامل مدیریتی . عوامل رضایت . عوامل آموزشی عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 119-130]
 • اجتماعی تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • اسپیرومتری بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • استعداد . مربی. شاخص های آنتروپومتری. شاخص های جسمانی بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]
 • اضطراب اختلال در کارکرد اجتماعی بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • افسردگی بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • اقتصادی تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • انگیزش توان اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • انگیزش دستیابی به پیروزی اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • انگیزش رقابت اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • اولویت بندی اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]

ب

 • برنامه ریزی مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]
 • برنامه منظم ورزشی بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]

پ

 • پرخاشگری اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]

ت

ج

 • جانبازان شیمیایی بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]

چ

 • چهارمحال و بختیاری مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]

ح

خ

 • خانوادگی تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]

د

 • دستگاه ایمنی تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]
 • دستگاه عصبی-هورمونی تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]

ز

 • زنان ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]

س

ش

 • شاخص های قلبی تنفسی بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • شکایات جسمانی بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]

ص

 • صنعت ورزش اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]

ع

 • عوامل فردی تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]

ف

 • فرهنگی تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • فوتبال . سازوکار آسیب . جام جهانی شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]

ک

 • کربوهیدرات . تمرین ترکیبی. CD4.CD8 تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]
 • کیفیت مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]

م

و

 • ویبریشن تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]