مدیر مسئول


دکتر عیدی علیجانی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

 • eidyalijaniyahoo.com
 • 09121267116

سردبیر


دکتر مهوش نوربخش استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • mahvashnoorbakhshyahoo.com
 • 09166148819

مدیر داخلی


دکتر عباس خدایاری دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی

 • khodayariabasyahoo.com
 • 09123229849

مدیر اجرایی


دکتر مهدی بابایی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیریت ورزشی

 • babaeemahdi67gmail.com
 • 09126643450

دبیر تخصصی


دکتر عباس خدایاری دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی

 • khodayariabasyahoo.com
 • 09123229849

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی اصلانخانی استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- یادگیری و رفتار حرکتی

 • maslankhaniyahoo.com
 • 09123380065

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد تجاری استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • farshad.tojarigmail.com
 • 09126331464

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحمید حبیبی استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

فیریولوژی ورزشی

 • a.habibiscu.ac.ir
 • 0611-3336316

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس خدایاری استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • khodayariabasyahoo.com
 • 09123229849

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سپاسی استاد دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • hosseinsepasiyahoo.com
 • 09163045331

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه شجاعی دانشیار گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- یادگیری و رفتار حرکتی

 • elahehshojaei-m.com
 • 09121940535

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیدی علیجانی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

 • eidyalijaniyahoo.com
 • 09121267116

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد کشتی دار استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد

تربیت بدنی، رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سردار محمدی دانشیاردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، ایران

مدیریت ورزشی

 • sardarmohammadigmail.com
 • 09183737495

اعضای هیات تحریریه


دکتر پریوش نوربخش استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • parivashnoorbakhshyahoo.com
 • 09166141932

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهوش نوربخش استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • mahvashnoorbakhshyahoo.com
 • 09166148819

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آیو سوزیلیانا محمد استاد دانشگاه علوم مالزی

علوم ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد خبیری دانشیار دانشگاه نیویورک، کالج بروکلین، گروه حرکت شناسی

Physical Education

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مریلین اونگ لی ین دانشیار دانشگاه علوم مالزی

علوم تندرستی

ویراستار ادبی نشریه


عطااله محمد علی نژاد دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 • ata.alinejadyahoo.com
 • 09121173567