اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عیدی علیجانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

eidyalijaniyahoo.com
09121267116

سردبیر

دکتر مهوش نوربخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

mahvashnoorbakhshyahoo.com
09166148819

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی اصلانخانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- یادگیری و رفتار حرکتی استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

maslankhaniyahoo.com
09123380065

دکتر فرشاد تجاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

farshad.tojarigmail.com
09126331464

دکتر حسین سپاسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی استاد دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

hosseinsepasiyahoo.com
09163045331

دکتر معصومه شجاعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- یادگیری و رفتار حرکتی دانشیار گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

elahehshojaei-m.com
09121940535

دکتر عیدی علیجانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

eidyalijaniyahoo.com
09121267116

دکتر پریوش نوربخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

parivashnoorbakhshyahoo.com
09166141932

دکتر مهوش نوربخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

mahvashnoorbakhshyahoo.com
09166148819

دکتر عباس خدایاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

khodayariabasyahoo.com
09123229849

ویراستار ادبی نشریه

عطااله محمد علی نژاد

تربیت بدنی- مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ata.alinejadyahoo.com
09121173567

مدیر اجرایی

دکتر مهدی بابایی

مدیریت ورزشی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

babaeemahdi67gmail.com
09126643450

مدیر داخلی

دکتر عباس خدایاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

khodayariabasyahoo.com
09123229849

دبیر تخصصی

دکتر عباس خدایاری

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

khodayariabasyahoo.com
09123229849

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد خبیری

مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

mehkhabiriyahoo.com
09128026588