نشانی: استان البرز، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلورا موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

تلفن: 9-34259571-026  

نمابر:  34418156-026

پست الکترونیکی: SRCSS@Kiau.ac.ir

وب سایت: http://ssqj.kiau.ac.ir


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image