فصلنامه علوم ورزشی سعی دارد تا انتخاب مناسبی برای انتشار پژوهش های مرتبط با تمامی مباحث مرتبط با رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فراهم آورد. این نشریه تمامی موضوعات مرتبط با گرایش های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را پوشش می دهد. گستره ی تحت پوشش این نشریه شامل فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، بیومکانیک ورزشی، بیوشیمی ورزشی، یادگیری و رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، مدیریت، روانشناسی و جامعه شناسی ورزشی می باشد. فصلنامه علوم ورزش این آمادگی را دارد که مقالات و نتایج پژوهش های محققین به صورت بنیادی یا کاربردی در گرایش های مختلف را مورد بررسی و در صورت تناسب با معیارهای مجله و متخصصین هر کدام از گرایش ها آنها را در مجله چاپ و منتشر نماید.