درباره نشریه

فصلنامه علوم ورزش توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و به زبان فارسی منتشر می شود. ابتدا تمامی مقالات توسط سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه بررسی شده و بعد از تایید ایشان برای داوران مجله ارسال خواهد شد. تمامی داوران فصلنامه افرادی متخصص در زمینه مقالات ارسالی هستند. مسئولین فصلنامه سعی دارند که مقالات با بالاترین سطح کیفی را در مجله چاپ نمایند.