دوره و شماره: دوره 9، شماره 27 - شماره پیاپی 4267، پاییز 1396، صفحه 1-114 
1. مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ

صفحه 11-22

حسنعلی غلامی؛ حدیث رفتاری؛ مسعود زمانی؛ فواد فیض الهی؛ پروین فرزانگی