دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 1-129 
1. تبیین نقش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی

صفحه 11-31

محمد امین صیادی؛ میترا محمدی؛ سوران بهرامی؛ مهرداد محرم زاده