دوره و شماره: دوره 11، شماره 34 - شماره پیاپی 4267، تابستان 1398، صفحه 1-108 
1. مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی

صفحه 10-25

خدیجه سلمانی؛ علیرضا کاکاوند؛ مهران سرداری پور؛ سارا شهبازی؛ امین امینی


5. تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی کشور

صفحه 81-90

علیرضا زند؛ محمدشازندی اسماعیلی؛ علی زارعی