دوره و شماره: دوره 11، شماره 33 - شماره پیاپی 4267، بهار 1398، صفحه 1-118 
6. شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 96-118

عباس خدایاری؛ علی پورعروجی؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی