دوره و شماره: دوره 4، شماره 9 - شماره پیاپی 4267، بهار 1391، صفحه 1-174 
1. تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان

صفحه 11-28

فرشاد تجاری؛ عباس خدایاری؛ سیروس احمدی؛ ابراهیم حمزه زاده


4. ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا

صفحه 69-93

امیر سرشین؛ عیدی علیجانی؛ فواد فیض الهی؛ صدرالدین شجاع الدین؛ سامان پاشایی؛ جمال عبدی


7. مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM

صفحه 135-158

غلامرضا امانی شلمزاری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی احمدی