دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 11-151 (4267-8002) 
4. بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام

صفحه 63-79

مهوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ سمیه عظیمی شاد