دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 11-150 
1. اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت

صفحه 11-29

معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر؛ علی رضا رحمتی


3. مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال

صفحه 49-66

رحیم رمضانی نژاد؛ سید محمد نیازی؛ مهر علی همتی نژاد


8. امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی

صفحه 133-150

منصور خلیل زاده؛ مهری قهرمانی؛ امیر قیامی راد