دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 11-155 (4267-8002) 
7. تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار

صفحه 111-128

آیدین ولی زاده؛ مهدی خورشیدی حسینی؛ لطفعلی بلبلی؛ جعغر دوستی