نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، صمد تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]

ا

 • ابراهیم، خسرو مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]

ب

 • بهمنی، مهرنوش مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]

پ

 • پورفرج، مریم تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]
 • پورقاسم، فرزین میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ورزش های همگانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 123-142]
 • پورکیانی، محمد طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی رفتارهای نامطلوب در کلاس تربیت بدنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 89-108]

ت

 • تجاری، فرشاد توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-104]

ج

 • جنتی، معصومه مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • جورکش، مرتضی مقایسه اثرات تمرین بر آمادگی جسمانی بازیکنان جوان و بزرگسال نخبه فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 145-159]

چ

 • چاله چاله، میثم مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]

ح

 • حبیبی، عبدالحمید تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-88]
 • حسینی، سید داود تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]

خ

 • خدایاری، بهروز تاثیر دوهای سرعتی و استقامتی بر میزان هماچوری و پروتئینوری دوندگان پسر 15-18 ساله [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 29-50]

د

 • دهقانی، ماهرخ بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-88]

ر

 • رجبی، حمید مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • رحیمی، علیرضا مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • رحیمی، علیرضا تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]
 • رحیم پور، مظاهر مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • رزمی، وحیده تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-28]
 • رزمجو، سحر مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]

ز

 • زارعی، علی توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-104]

س

 • سپاسی، حسین تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-28]
 • سپاسی، حسین تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]

ص

 • صباغیان، صفورا طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی رفتارهای نامطلوب در کلاس تربیت بدنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 89-108]

ط

 • طلایی، رضا بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-88]

ع

 • عابدپور، مریم تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-88]
 • عباسی، ابوذر تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • عظیم نژاد، محمد توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-104]
 • علیجانی، عیدی تاثیر دوهای سرعتی و استقامتی بر میزان هماچوری و پروتئینوری دوندگان پسر 15-18 ساله [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 29-50]

غ

 • غزیزی ماسول، میترا مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • غفوری، فرزاد میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ورزش های همگانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 123-142]

ف

 • فرج زاده موالو، شهرام مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]

ک

 • کامیاب نیا، معصومه مقایسه اثرات تمرین بر آمادگی جسمانی بازیکنان جوان و بزرگسال نخبه فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 145-159]
 • کاویانی، مجتبی تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • کهندل، مهدی بررسی نگرش ها و نیازهای درس تربیت بدنی دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 143-164]
 • کهندل، مهدی ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 131-144]

م

 • ماجدی، نیما ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 131-144]
 • محرم زاده، مهرداد بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-88]
 • محمودی، سید امید بررسی نگرش ها و نیازهای درس تربیت بدنی دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 143-164]
 • مسافری، محمد تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • معینی شبستری، مسعود مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]

ن

 • نیک بخش، رضا ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 131-144]
 • نوربخش، پریوش تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-28]
 • نوربخش، پریوش تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-88]
 • نوربخش، پریوش تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • نوربخش، مهرنوش میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ورزش های همگانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 123-142]

و

 • وندیوسفی، جلیل تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]

ه

 • هوانلو، فریبرز مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]