نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادمدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم تحقیقات،تهران،ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

یکی از روش های تامین منابع باشگاه های ورزشی، بلیت فروشی است که از موثرترین عوامل رشد اقتصاد ملی و درآمدزاترین صنایع بشمار می آید. این پژوهش به منظور بررسی و اولویت بندی شاخص های کلیدی بلیت فروشی رخدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام گرفت. تحقیق حاضر بصورت آمیخته می باشد. در بخش کیفی، از نظریه داده‌بنیاد استفاده شد و جهت تحلیل محتوا از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات، افراد متخصص( 11 نفر) به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی تحلیل عاملی تائیدی جهت تایید مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS بکارگرفته شد و برای اولویت‌بندی عوامل از روش(AHP) استفاده شد و 370 نفرطبق قاعده سرانگشتی مولر 1996در نظر گرفته شدند. بر پایه مولفه‌های مدل پارادایمی 8 عامل علی، 4 عامل زمینه‌ای، 7 عامل مداخله‌گر، 8 عامل راهبردی شناسایی و پیامدهای مقطعی(کسب درآمد و سودآوری) و بلندمدت (ایجاد تقاضای اجتماعی و افزایش تعداد تماشاگران، جذب حامیان مالی و امنیت درآمد) حاصل شد. در شرایط علی عامل فناوری با وزن نسبی (169/0)، در شرایط زمینه‌ای عامل بکارگیری گیت‌های استاندارد با وزن نسبی (279/0)، در شرایط مداخله‌گر عامل هماهنگی با وزن نسبی (177/0)، در راهبردها عامل فرهنگ‌سازی با وزن نسبی (161/0) و در پیامدها، پیامدهای مقطعی(کسب درآمد و کسب سودآوری) با وزن نسبی (562/0) در اولویت اول قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  منابع

  • اصفهانی, ا. م., وحدتی, ح., حسینی, س. ح. خ., و احسانی, م. (1392). طراحی مدل هویت برند صنعت ورزش ایران (مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال). پژوهش‌های مدیریت در ایران, 17(4), 203-223.
  • افتخاری, ع., گوهررستمی,  ح., و  برومند, م. (2018). شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران. مدیریت و توسعه ورزش, 7(2), 143-163. doi:10.22124/jsmd.2018.3260
  • ایزدی, ب., و دیلیم, ح. (1394). بررسی عوامل تاثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه های شوشتر. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 11(21).
  • جابری, خبیری, پول, خ., و مرادی. (2017). تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی (مطالعۀ موردی: هواداران فوتبال در شهر اصفهان). نشریه مدیریت ورزشی, 9(1), 19-36.
  • جابری, سوینی, م., و فرزانه. (2019). نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, 7(2), 11-21.
  • رضایی, ش. ا. (1396). طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‏ های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری. تئوری. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی, 6(23), 101-116.
  • شعبانی بهار, غ., منصف, ع., گودرزی, م., و عرفانی, ن. (1393). کاربرد مدل معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی سازة پرسشنامة شاخص‌های موفقیت ورزشی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, 2(6), 55-66.
  • فلاح, ز. ا., و آقاخانی, م. (1395). تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی هیئت‌های ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان). مدیریت ارتباط در رسانه های ورزشی, 3(4), 69-76.
  • فیضی, س., رضوی, س. م. ح., و حمیدی, م. (1398). بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت‌فروشی لیگ برتر فوتبال ایران. مدیریت منابع انسانی در ورزش, 6(2), 241-255.
  • قهفرخی, ا. ع., و احمدی, ع. (1391). رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاههای میزبان لیگ قهرمانان آسیا. مدیریت ورزشی, 4(14), 31-47.
  • ناظمی, ع., گودرزی, م., و خبیری, م. (1392). تأثیر ویژگی های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, 1(1), 65-77.
  • نوروزی, م., معماری, ژ., و عسکری­فر, ک. (1397). تعیین سیاست بهینه در افزایش درآمد مسابقات ورزشی مبتنی بر قیمت بلیت، با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم؛ مورد مطالعه لیگ برتر فوتبال ایران. تحقیقات اقتصادی, 53(1), 209-224.
  • Barrios, D., Russell, S., و Andrews, M. (2016). Bringing home the gold? A review of the economic impact of hosting mega-events.
  • Drayer, J., Shapiro, S. L., و Lee, S. (2012). Dynamic ticket pricing in sport: An agenda for research and practice. Sport Marketing Quarterly, 21(3), 184-194.
  • Hair, J., Black, W., Babin, B., و Anderson, R. (2009). Multivariate data analysis, Saddle Hall. In: NJ: Prentice Hall.
  • Howard, D. R., و Crompton, J. L. (2004). Tactics used by sports organizations in the United States to increase ticket sales. Managing Leisure, 9(2), 87-95.
  • Katkat, D. (2014). Real-time Quota-controlled Ticketing System (RQTS) in Sports Organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3940-3946.
  • Liga, D. F. (2016). Report 2016. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball [The economic situation in professional football]. Frankfurt am Main, Germany: Author.
  • Marquez, A., Cianfrone, B. A., و Kellison, T. (2020). Factors affecting spectators’ adoption of digital ticketing: thecase of interscholastic sports. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.
  • O'Reilly, N., Kaplan, A., Rahinel, R., و Nadeau, J. (2008). " If You Can't Win, Why Should I Buy a Ticket?": Hope, Fan Welfare, and Competitive Balance. International Journal of Sport Finance, 3(2).
  • Ottevanger, H.-J. (2007). Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation. Master of Arts in European Tourism Management, Bournemouth University (UK), 7-28.
  • Popp, N., Shapiro, S., Walsh, P., McEvoy, , Simmons, J., و Howell, S. (2018). Factors Impacting Ticket Price Paid by Consumers on the Secondary Market for a Major Sporting Event. Journal of Applied Sport Management, 10(1).
  • Reese, J. D., و Kerr, M. D. (2013). Price tiers as antecedents of event quality in the sport industry. International Journal of Revenue Management, 7(2), 119-137.
  • Sunshine, S. A., Goodman, R., Arya, M., Chu, L., و Ripberger, M. (2020). Sports and concert event ticket pricing and visualization system. In: Google Patents.
  • Vito, G., Sorrentini, A., Di Palma, D., Raiola, V., و Tabouras, M. (2016). Success Factors on Which to Invest in Mega Sport Events: Lessons from the Past and Insights into the Future. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 4(4), 190.
  • Willie, P. A. (2017). Revenue management for Canadian professional sports organizations. Worldwide Hospitality and Tourism Themes.