نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین،ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد قزوین،قزوین،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر واکاوی مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت بدنی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش را اساتید دانشگاهی آگاه به مساله ورزش معلولین، برخی مدیران حوزه ورزش معلولین(فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین) و همچنین ورزشکاران معلول و جانباز تشکیل می‌دادند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید(12 مصاحبه با 12 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت بدنی نموده و این پرسشنامه(29 گویه و در قالب 8 مؤلفه) در بین معلولین ورزشکار (386 نفر)، توزیع گردید. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 2.0 و نرم افزار Max QDA نسخه Pro استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 29 کد مفهومی و 8 مقوله اصلی، از مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت بدنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 
منابع
- آصفی،آ.ع.، عموزاده، ز. (1396). تدین مدل نقش دیگران مهم و مشارکت نوجوانان در فعالیت­بدنی و ورزش، پژوهش در ورزش تربیتی، 13: 38-17.
- بنی­نصرت، ا.، حسین­پور، ب.، قیامی­راد، ا.، محمدپور، ح. (1393). رابطه بین سطوح عملکرد ورزشی کشتی­گیران و هویت فردی و اجتماعی آنان. مجله مطالعات جامعه شناسی، 7(25): 150-138.
- پورسلطانی زرندی، ح.، قاسمی، ح.، حواصل، م.، مرادی، ف. (1396). شناسایی موانع مشارکت جانبازان و معلولین استان البرز در ورزش. علوم ورزش بدون مرز، 1(4): 16-1.
- جباری دانش، ع.، واعظ موسوی، س. م. ک.، ناجی، م. (1394). عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آن­ها با نگرش افراد به ورزش، فصلنامه روانشناسی نظامی، 6(24): 61-47.
- جلالی فراهانی، م. (1387). مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- دانش­مهر، ح.، احمدرش، ر. (1388). بررسی نگرش­های اجتماعی روستاییان نسبت به مشارکت اجتماعی، مجله توسعه روستایی، 1(1): 155-129.
- رزم­آرا، ط.، یکتایار، م.، عبدی، س. (1395). بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بانوان پرستار شاغل در بیمارستان­های دولتی. مطالعات تربیت بدنی و
رکت در فعالیت­های ورزشی مدرسه. پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتا رحرکتی، 9(17): 46-27.
- قهرمانی، ج.، محرم­زاده، م.، سعیدی، ش. (1392). بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(6): 66-57.
- کیال, م., نادری نسب, م., ماجدی, ن. (1398). ارائة مدل مؤلفه‌های روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت جانبازان و معلولین در فعالیت‌های ورزشی. مطالعات روانشناسی ورزشی, (), -. doi: 10.22089/spsyj.2020.8128.1883
- گشتاسبی، ا. (1391). شناسایی و اولویت­بندی عوامل بازدارنده و سوق دهنده مشارکت معلولین جسمی- حرکتی: نیازها و مشکلات، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی، 41: 48-7.
- مرادی، م.، هنری، ح.، احمدی، ع. (1390). بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی، مدیریت ورزشی، 180-167.
- ، م.، ذوالاکتاف، و.، مشکل گشا، ا. (1388). موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه. علوم حرکتی و ورزش، 7(13): 154-145.
- وکیلی تنها, م., احمدی, س., سلیمانی, م. (1398). شناسایی و تدوین الگوی انگیزه‌ها‌ی مشارکت ورزشی جانبازان و معلولین. مطالعات روانشناسی ورزشی, 8(30), 143-160. doi: 10.22089/spsyj.2019.7563.1815.
-Bancel, N., & Gayman, J. M. (2002). Du guerrier à l’athlète. éléments d’histoire des pratiques corporelles. Paris: Presses Universitaires de France
-Battalio, S. L., Huffman, S. E., & Jensen, M. P. (2020). Longitudinal associations between physical activity, anxiety, and depression in adults with long-term physical disabilities. Health Psychology, 39(6), 529.
-Brown, C., & Pappous, A. (Sakis). (2018). The Legacy Element . . . It Just Felt More Woolly”: Exploring the Reasons for the Decline in People With Disabilities’ Sport Participation in England 5 Years After the London 2012 Paralympic Games. Journal of Sport and Social Issues, 019372351878123. Doi: 10.1177/0193723518781237
-Burns, J. (2012). Falling through the rabbit hole: Elite sports and people with intellectual disabilities. Journal of Critical Psychology Counselling and Psychotherapy, 11(1), 56–63
-Çulhacik, G. D., Durat, G., & Eren, N. (2020). Effects of activity groups, in which art activities are used, on resilience and related factors in families with disabled children. Perspectives in Psychiatric Care.
-Doistua, J., Lazcano, I., & Madariaga, A. (2020). Self-Managed Leisure, Satisfaction, and Benefits Perceived by Disabled Youth in Northern Spain. Frontiers in Psychology, 11.
-Ferez, S., Ruffié, S., & Héas, S. (2017). Sports and “minorities”: Negotiating the Olympic model, sport, ethics, and philosophy. Taylor & Francis (Routledge). pp. 1–17.
-Gérard, S. (2016). The paralympic movement from 1944 to 2016: a processual analysis of institutional creation, maintenance and change. Thèse de doctorat en sciences de la motricité. Louvain-La-Neuve: Université Catholique de Louvain
-Giraldo-Rodríguez, L., Mino-León, D., Murillo-González, J. C., & Agudelo-Botero, M. (2019). Factors associated with environmental barriers of people with disabilities in Mexico. Revista de Saúde Pública, 53, 27. doi:10.11606/s1518-8787.2019053000556
-Groff, D. G., Lundberg, N. R., & Zabriskie, R. B. (2009). Influence of adapted sport on quality of life: Perceptions of athletes with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 31, 318– 326.
International Council of Sport Science and Physical Education. (2015). Different. Just like you: A psychological approach promoting the inclusion of persons with disabilities. Berlin, Germany: Author.
-Kung, S. P., & Taylor, P. (2014). The use of public sports facilities by the disabled in England. Sport Management Review, 17(1), 8–22. doi:10.1016/j.smr.2013.08.009
-Lantz, E., & Marcellini, A. (2018). Sport games for people with intellectual disabilities. Institutional analysis of an unusual international configuration. Sport in Society, 21(4), 635–648.
-Marcellini, A. (2018). The extraordinary development of sport for people with dis/abilities. What does it all mean? Alter, 12(2), 94–104. doi:10.1016/j.alter.2018.04.005
-United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. Retrieved from http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
-vereceer, A., richter, m., carine, A., (2009). “The role of behavioral factors in in explaning socio- economic differences in adolescent health: A multilevel study in 33 countries”, Journal of social science & medicine, 69, (3). pp 396 – 403.
-Villoing, G., Perera, E., & Le Roux, N. (2018). The institutionalization of off-road wheelchair riding in France (1990–2015): “Truly a sport of sharing and diversity”. Sport in Society, 21(4), 664–677.
-World Health Organization. (2001). International classification of functioning, disability and health. Geneva, Switzerland: Author.
-Yilmaz, A., Kirimoglu, H., & Mirze, F. (2020). Examining the Sports Participation Motivation Levels of Physically Disabled and Hearing-Impaired Athletes. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(3), 55-65.