نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه مدلی جهت توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان و با تاکید بر عوامل اجتماعی انجام گرفت. روش تحقیق این مطالعه توصبفی به روش پیمایشی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تمامی گردشگران ورزشی در استان لرستان بود که با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه بر اساس نظرات خبرگان شامل 5 بعد و 29 گویه بود. عوامل اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه شامل، امنیت، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، خدمات گردشگری و تبلیغات می باشد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی 94/0، اقتصادی 97/0 امنیت 96/0 کیفیت خدمات گردشگری 92/0و تبلیغات 94/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از، آزمون تی و سوارا و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج ازمون t نشان داد عوامل اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه به ترتیب : امنیت (30/261)، فرهنگی و اجتماعی (28/121)، کیفیت خدمات گردشگری (25/759 )، اقتصادی (25/433)، تبلیغات ( 20/307) بر توسعه گردشگری ورزشی در استان لرستان اثر معناداری داشته اند. که از میان ابعاد توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی، بعد امنیت (262/30) در رتبه اول قرار داشته است. بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری مدل اصلی تحقیق از برازش مطلوبی برخودار بود که بر این اساس مدل مفهومی توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی از بهینگی و برازش لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

 • منابع

  • آزادخانی، پ.؛ حسین زاده، ج.؛ سلیمی باوندپور، آ. (1397). بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری شهری ایلام، جغرافیای اجتماعی شهری سال پنجم بهار و تابستان 1397 شماره 1 پیاپی 12 .
  • اسدی، ح.؛ پورنقی، ا.؛ اصفهانی، ن.؛ زیتونلی، ح.(1389). مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران، مطالعات مدیریت گردشگری: پاییز 1389 - شماره 13
  • اسدی، ح.؛ پورنقی، ا.؛ افتخاری، ا.؛ فلاحی، ا.(1394). مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن، مدیریت ورزشی: فروردین و اردیبهشت 1394 - شماره 24
  • اسماعیلی، م. ه.؛ معین فرد، م. ر.؛ شوشی نسب، پ.؛ بنسبردی، ع. (1396). ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک‌های آبی مشهد، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: پاییز و زمستان 1396 - شماره 26
  • آقایی، واحد، هاشمی، جواد (1398). ارزیابی و تحلیل نقش مؤلفه‌های محیطی و مکانی بر احساس امنیت
  • امینی، ع. ر.؛ خوش سپهر، ز.؛ یوسفی، ز.(1398). شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی در حوزه کارکردی دولت (موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان)، مطالعات مدیریت دولتی ایران: تابستان 1398 - شماره 4
  • بخارایی، ا.؛ شربتیان، م. ح.؛ احمدی، ا.(1393). امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر مشهد)، مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره‌ی 11، زمستان 1393
  • پاشایی، س.؛ عسکریان، ف.؛ روزافزون، ع. ر. (1395). بررسی نقش میانجیگری عوامل نهادی در تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال چهاردهم، شماره 45،
  • تیموری، س.؛ مجدم، ع. ا. (1398) برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان با تأکید بر مدل‌های کمی و کیفی، جغرافیایی سرزمین: تابستان 1398 - شماره 62
  • جاوید، م. (1391) نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 3
  • حاجی اسماعیلی، ل.؛ کیان پور، م.(1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی)،, دوره 3, شماره 2 پاییز و زمستان 1393
  • حجازی، س. ا.؛ جوادی، م.(1399). ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره‌گیری از مدل تلفیقی (AHP-TOPSIS)، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی: تابستان 1399 – شماره 47
  • حسینی، ش.؛ شجاعی، و. (1399). تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی: تابستان 1399 - شماره 57
  • حسینی نسب، س. س.؛ طیبی ثانی، س. م. ؛ مرسل، ب.(1399) نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی: تابستان 1399 - شماره 47
  • حیدری ساربان، و.؛ باختر، س.؛ خوش رفتار، ع. ر. (1397). تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام‌آباد غرب، راهبردهای توسعه روستایی: پاییز 1397 – شماره 3
  • ربیعی، ع.؛ نوبخت حقیقی، م. ب.؛ زنگنه، س. (1391). عوامل مؤثر بر گسترش جذب گردشگری فرهنگی شهر کرمانشاه، مجله مدیریت فرهنگی، سال ششم/ شماره هجدهم/ زمستان 1391
  • زهره وندیان، ک.؛ احسانی، م.؛ خسروی زاده، ا.(1397)، رتبه‌بندی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران به‌وسیله روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: بهار و تابستان 1397 - شماره 27
  • صیدایی، س. ا.؛ رستمی، ش.(1391). سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (شهر کرمانشاه) مجله برنامه‌ریزی فضایی، سال دوم، شماره 3
  • صیدایی، س. ا.؛ هدایتی مقدم، ز.(1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری، علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر): بهار 1389 - شماره 8
  • عبدلی، ا.؛ محمدی، ج.؛ ابراهیمی، ر.(1393). تحلیلی برمیزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه در اصفهان)، جغرافیا و برنامه‌ریزی زمستان 1393 شماره 50
  • قاسمی نژاد لیچایی، ص.؛ رضایی صوفی، م. (1396). بررسی نقش تبلیغات رسانه‌ها در توسعه گردشگری ورزشی، دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت.
  • کوزه چیان، ه.، خطیب زاده، م.، هنرور، ا.(1394). نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال 1 شماره 1. 13-32.
  • کیوانی هفشجانی، ز.؛ صفانیا، ع. م.؛ پورکیانی، محمد؛ باقریان فرح‌آبادی، محسن (1398). شناسایی و اولویت‌بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری -تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران، راهبرد اجتماعی فرهنگی: شماره 33.
  • گل زاده، م.؛ سعیدی، ه.(1399). واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر گردشگری ورزشی (نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده رشه شهرستان مریوان) نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی: شماره 47.
  • گلشیری اصفهانی، ز.؛ رکن الدین افتخاری، ع. ر.؛ پور طاهری، مهدی (1395). تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران، ژئوپلیتیک: شماره 38.
  • متقی، س.؛ صادقی، م.؛ دلالت، م.(1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد) گردشگری شهری، دورة 3، شمارة 1.
  • محمدی یگانه، ب.؛ اسلامی بریحانی، ا.؛ اسلامی بریحانی، ص.، (1395). نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر، نشریه جغرافیای فضای گردشگری، دوره 5، شماره 20.
  • معین‌الدینی، ج.، صنعت خواه، ع.(1391) عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی، نشریه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، دوره 2، شماره 3.
  • مهد نژاد، ح.؛ مستجابی، ح.، پرهیز، ف.، رضایی، م.(1399). تحلیل تأثیر آمایش سرزمین بر توسعۀ گردشگری و امنیت در استان گلستان، انتظام اجتماعی سال دوازدهم ، شماره 1.
  • موقر پاک، ع.؛ قربانی، ف.(1397). جایگاه گردشگری در امنیت ملی و روند توسعه کشورها (مطالعه موردی: کشور ایران) جغرافیایی فضای گردشگری،, دوره 7, شماره 26. 1 –
  • نجفی، ا.؛ گراوند، ی.؛ قومی اویلی، ع.؛ قاسمی وسمه جانی، ا. (1398). انتخاب منطقه نمونه گردشگری در استان خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک ANP، جغرافیا و توسعه: پاییز 1398 - شماره 56
  • هزارجریبی، ج.(1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره 2.
  • یزدانی، م. ر.؛ جعفری، س.؛ شکوهیمنش، م.(1397) تدوین الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار، پدافند غیرعامل و امنیت: سال هفتم - شماره .25

  -Abdoli, A.; Mohammadi, J.; Ebrahimi, R. (2015). An Analysis of the Feeling of Social Security of Urban Tourists (Study in Isfahan),

   Geography and Winter Planning 2014 No. 50.

  - Aghaei, V., Hashemi, J. (2020). Assess and analyze the role of environmental and spatial components on the feeling of security

  -Al-Hazmia, N. (2020). A study on the dimensions of the quality of tourism services in the Kingdom of Saudi Arabia. Management

   Science Letters, 10 (5), 1115-1120.

  Amalu, T., Oko, U., Igwe, I. et al. (2020). Tourism industry effects on socio-cultural activities of host communities: evidence from Cross River State, Nigeria. Journal of Sports Science and Nutrition 2020; 1 (1): 11-18.

  - Amini, A. R.; Khosh Sepehr, Z.; Yousefi, Z. (2020). Identifying the  Promoting and Inhibiting Factors of Sports Tourism Development in the Functional Area of ​​Government (Case Study: Ministry of Sports and Youth), Iran Public Management Studies: Summer 2017 - No. 4

   -Asadi, H., Pournaghi, A.; Isfahani, N.; Olive, H. (2004). Study of different dimensions of security in sports tourism in Iran, tourism management studies: Fall 2010 - No. 13

  - Asadi, H., Pournaghi, A..; Eftekhari, A.; Fallahi, A. (2016). Study of objective dimensions of security in sports tourism in Iran and the performance of sports organizations in providing and developing it, sports management: April and May 2015 - No. 24

  -Azadkhani, P.; Hosseinzadeh, J.; Salimi Bavandpour, A. (2019). Investigating the socio-cultural effects of Ilam urban tourism development, urban social geography of the fifth year of spring and summer of 1397, No. 1 in a row 12.

  - Bukhara, A.; Sharbatian, M.H.; Ahmadi, A. (2015). Social Security, Necessity in Promoting Tourism Industry (Case Study: Mashhad Metropolis), Journal of Tourism Planning and Development, Year 3, Issue 11,

  - DPSIR-DEA model. Tourism Management 75 (2019) 609–625.

  - Elena, B. (2019) The perspectives of sports tourism development in Bucharest,             Romania. Quality – Access to Success, 32.

  - Ghasemi Nejad Lichaei, p.; Rezaei Sufi, M. (2018). Investigating the role of media   advertising in the development of sports tourism, the second national conference on the achievements of sports science and health.

   - Golzadeh, M.; Saeedi, H. (2021). Analysis of the effects of tourism on improving the livelihood of rural settlements with emphasis on sports tourism (case study: settlements of    Ney-Bardeh Rash axis in Marivan city) New attitudes in human geography: No. 47.

  - Haji Ismaili, L.; Kianpour, M. (2015). Tourism Security and Its Problems from the Perspective of Managers of Tourism Services Offices in Isfahan Province, Strategic Research on Social Issues in Iran (Strategic Research on Security and Social Order), Volume 3, Number 2 Fall and Winter 2014

   Hejazi, S. ا- Javadi, M. (2021). Assessing the Ecological Capacity of Tourism Development Using the Integrated Model (AHP-TOPSIS), New Attitudes in Human Geography: Summer 2016 - Issue 47

   -Hezarjaribi, J. (2014). Sense of Social Security from the Perspective of Tourism Development, Journal of Geography and Environmental Planning, Volume 22, Number 42, Number 2.

  -Hosseini, Sh.; Brave, and. (2020). Strategic Analysis of Mazandaran Sports Tourism Mix Marketing with 7P approach, Applied Research in Geographical Sciences: Summer 2016 - Number 57

  -Hosseini Nasab, S. s.; Taybi Thani, S. M.; Morsel, B. (2016) The Role of Sports Tourism in the Sustainable Development of Mashhad, New Attitudes in Human Geography: Summer 2016 - No. 47

  -Hladkyi O. V., Kurakina A. (2020). The essence of tourism services quality management in outgoing tour operating. UDC 379. 85: 640. 4 (063).

  -Holder, A. (2020). To go or not to go: Exploring socio-cultural aversions in tourism [online]. In: Cauthe 2020: 20: 20 Vision: New Perspectives on the Diversity of Hospitality, Tourism and Events. Auckland, New Zealand: Auckland University of Technology: 565-567.

  - Koozehchian, H., Khatibzadeh, M., Honarvar, A. (2016). The role of the dimensions of the quality of tourism services in the satisfaction of sports tourists Research in sports management and motor sciences. Year 1 No. 1. 13-32.

  - Kiwani Hafshjani, Z.; Safania, A. M.; Purkiani, Mohammad; Bagherian Farahabadi, Mohsen (2020). Identifying and prioritizing obstacles and explaining the structural-interpretive model of sports tourism development in Iran, socio-cultural strategy: No. 33.

  Mekhum، Witthaya (2020) Development of Tourist Attraction and Product and Service Quality for Cultural Tourism: Case of Central Regions of Thailand Journal of Talent Development and Excellence. Vol. 12 No. 2s (2020): Special Issue / Articles

  - Mahdnejad, H.; Mustajabi, H., Parhiz, F., Rezaei, M. (2021). Analysis of the effect of land management on tourism development and security in Golestan province, social order of the twelfth year, No. 1.

  - Mohammadi Yeganeh, B.; Islami Brihani, A.; Islami Brihani, P., (2015). The role of advertising tools in marketing and tourist attraction, Journal of Tourism Space, Volume 5, Number 20.

   -Moineddini, J., Sanatkhah, A. (2012) Socio-cultural factors affecting the tendency of citizens to public sports, Journal of Urban Sociological Studies, Volume 2, Number 3.

   -Mottaqi, S.; Sadeghi, M.; Default, M. (2017). The Role of Security in the Development of International Tourism (Case Study: Foreign Tourists in Yazd) Urban Tourism, Volume 3, Number 1.

  -Nadal Jaume Rosselló. Fourie Johan. Gallego María Santana. (2020) Fatal Attraction: How Security Threats Hurt Tourism. SAGE Journals. Volume: 59 issues: 2, page (s): 209-219.

  -Najafi, A .; Ground, Y .; Qomi Oili, A .; Qasemi Wasmeh Jani, A. (2020). Selection of tourism sample area in South Khorasan province using ANP technique, geography and development: Autumn 1398 - No. 56

  -Noorul Shaiful Fitri, A. R. (2020). The sustainability of nautical sports tourism in terengganu using a cost benefit analysis. Journal of Sustainability Science and Management Volume 15 Number 1, January: 148-161.

  -Nwaogu, F. C. (2020). Implementation of government policy, Effective leadership, and engagement of qualified personnel as key indices for the development of sport tourism in Nigeria. European Journal of Physical Education and Sport Science, 6 (2).

  -Nwaogu, F. C., Maduanusi, H. C. (2020). Human capacity building and human resources as panacea for organizational effectiveness of sport tourism in IMO State, Nigeria. European Journal of Education Studies. 7(1).

  -Ruana Wenqi. Lib, Yongquan. Zhangb, Shuning. Liuc, Chih-Hsing (2019) Evaluation and drive mechanism of tourism ecological security.

  -Sandelin, J. Fiechtner, J. (2020) Selection process of sport tourism development strategy in Banja Vrućica SPA resort: A quantitative

  -Stankova,mariya. tsvetkov. tsvetomir. ivanova. lyubov (2019) Tourist development between security and terrorism: empirical evidence from Europe and the United States. Oeconomia Copernicanavolume10. issue2. june2019. DOI: https://doi. org/10. 24136/oc. 2019. 011

  -Tang Chengcai wu. Xinfang. Zheng Qianqian. Lyu Ning (2018) Ecological security evaluations of the tourism industry in Ecological Conservation Development Areas: A case study of Beijing's ECDA. Journal of Cleaner Production. Volume 197, Part 1, 1 October 2018, Pages 999-1010

  -Vasmat, Tal. Vasmat, Dist. Hingoli. (2019). Sport tourism development in Kokan and Western Ghats: Constrains and possibilities.Physical Education. (9).

  -Velho, G., Jose, A. (2020). Safety and security as premises for the competitiveness of coastal and maritime tourism. IGI Global: 19.

  World Tourism organization (wto), (2018). Sport and tourism shaping global culture. On www at http//www. World-tourism. Org

  Yang, X. Dong., liang. li Ch. (2019). Microclimate tourism and microclimate tourism security and safety in China. Tourism Management. (74): 110-133.

  - Yazdani, M. R.; Jafari, S.; Shokoohmanesh, M. (2019) Development of a quality security model in the development of sustainable tourism, passive defense and security: the seventh year - No. 25