نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت‌اله‌آملی،‌دانشگاه‌آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش گراندد تئوری بود.. جامعه آماری شامل نخبگان آگاه به ادبیات پژوهش بود (مدیران سطح فوقانی فدراسیون بسکتبال، متخصصین مدیریت ورزشی، مربیان). نمونه آماری شامل 14 نفر از افراد جامعه کیفی، تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. ابزار اندازه‌گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. پایایی مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی 78/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 178 کد در مرحله کد گذاری باز و 9 محور در کدگذاری محوری بدست آمد و در نهایت 9 عامل امکانات رفاهی، کانون هواداران، ایمنی و امنیت، فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات، طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه، بازاریابی، روابط عمومی، ارزیابی بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

 • منابع

  • المیری، م؛ نادریان جهرمی، م؛ سلطان حسینی، م؛ نصر اصفهانی، ع؛ رحیکی، م. (1388). بررسی­عوامل­مؤثر بر حضور تماشاگران­فوتبال در ورزشگاه­ها. مدیریت­ورزشی، 3(2)،120- 136.
  • الهی، ع؛ فتحی، ف. (1398). انگیزه های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، میزان و حضور مجدد، فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، زمستان 1398 ، شماره 4، پیاپی 20 ، صص:64-51.
  • جابری، ا؛ نادران جهرمی، م؛ مظلومی سوینی، ف. (1392). نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال. پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(5)، 156-167.
  • درویشی، ا؛ ناصری­پور، م؛ دوستی، م. (1396). شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس. مدیریت ورزشی، 9(4)، 679- 695.
  • زهره­وندیان، ک؛ کوزه­چیان، ه؛ احسانی،م. (1398). طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی. فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 7(1)، 68-85.
  • علی دوست قهفرخی، ا. ع؛ احمدی، ع. (1391). رابطة بین کیفیت خدمات ورضایتمندی رضایتمندی تماشاگران تماشاگران درورزشگاه ورزشگاههای میزبان لیگ قهرمانان قهرمانان آسیا. مدیریت ورزشی، 14(2)، 31-47.
  • منظمی، ا، ح؛ نظریان مادوانی، ع؛ نقیپور گیوی، ب (1398). طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال ایران ، مدیریت ورزشی -پاییز1398دورة 11(3)، 609–597 /96
  • Aluri, A., Price, B. S., & McIntyre, N. H. (2019). Using Machine Learning to Cocreate Value throug Dynamic Customer Engagement in a Brand Loyalty Program. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(1), 78-100.h
  • AthanasopoulouPinelopi, Skourtis George, Zefeiropoulou ,Simokos George, AssiourasIoannis(2012). Investigating the Importance of Sports Facilities &Staff for Football Fans. African Journal of Hospitality –vol. 2(1) pp: 107-116. 15. Cralg, A. Martin. (2013). Investigating National Football League (NFl) Fan Loyalty. Journal of Marketing and Competiveness vol. 7(1). pp: 180-189. Buhler, A., and G. Nufer. 2010. Relationship Marketing in Sport. First Edition, published by Elsevier. Pp: 63-87.
  • (2018). ''The importance of CSR practices carried out by sport teams and its influence on brand love: The Real Madrid Foundation''. Social Responsibility Journal, 14(1), 61–79.
  • Do Kim, Y., Magnusen, M. J., Kim, Y., & Kim, M. (2020). Developing a sport fan equity index. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.
  • Faraji, R., Hemmatinezhad, M., & Taylor, T. (2018). Critical factors affecting stadiums security. Journal of applied security research13(4), 473-488.
  • Fornell C, Larcker D. Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research. 1981; 18(2): 39-41.
  • Funk, D. C. (2008). “Consumer Behaviour in Sport and Events: Marketing Action”. (1 ed.): Elsevier (Oxford). pp: 30-183
  • George D, Mallery M. Using SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. 2003.
  • Johnson, L. M., Chou, W. H. W., Mastromartino, B., & Zhang, J. J. (2020). Sport fan consumption: Contemporary research and emerging trends. In Handbook of Research on the Impact of Fandom in Society and Consumerism(pp. 149-170). IGI Global.
  • Kim, Y. K., G. Trail and Y. Jae Ko. 2011a. The Influence of Relationship Quality on Sport Consumption Behaviors: An Empirical Examination of the Relationship Quality Framework. Journal of Sport Management, 25: 576-592
  • Palmatier, R. W., C.B. Jarvis., J.R. Bechkoff and F.R. Kardes. 2009. The Role of Customer Gratitude in Relationship Marketing. Journal of Marketing, 73(5): 11-18..
  • Shajie, K., Talebpour, M., Azimzadeh, S. M., Keshtidar, M., & Jabbari Nooghabi, H. (2019). Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches. Annals of Applied Sport Science, 0-0.
  • Silveira, M. P., Cardoso, M. V., & Quevedo-Silva, F. (2019). Factors influencing attendance at stadiums and arenas. Marketing Intelligence & Planning.
  • Soyguden, A., Schneider, R. C., Barut, Y., & Imamoglu, O. (2019). Factors Affecting Stadium Attendance of Professional Football Club Supporters. Baltic Journal of Sport and Health Sciences3(114).
  • Stevens P.J. Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences, Fifth Edition. 2009; 191: 254-
  • Valenti, M., Scelles, N., & Morrow, S. (2019). The determinants of stadium attendance in elite women’s football: Evidence from the UEFA Women's Champions League. Sport Management Review.
  • Yao, H. P., Liu, Y. Z., & Han, C. S. (2012). Analysis of the Influencing Factors of Multimedia Technical Equipments on the 13th CUBA Basketball Match in Southwest Division. Procedia Engineering29, 4292-4296.
  • Yim, B. H., & Byon, K. K. (2020). Validation of the Sport Fan Model of Goal-Directed Behavior: Comparison to Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behavior, and Model of Goal-Directed Behavior. Journal of Global Sport Management, 1-21.