نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، مازندران،ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیارمدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران،مازندران،ایران

4 استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه هنر

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه طراحی مدل مسیرهای موفقیت بسکتبال ایران بود. روش تحقیق آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران سطح ستادی فدراسیون بسکتبال و متخصصین مدیریت ورزشی کشور بود. در بخش کیفی با 15 نفر از افراد جامعه کیفی، تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در بخش کمی نیز با توجه به اینکه بین 5 تا 10 نمونه برای هر سوال مورد نیاز است تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی در نظر گرفته شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ای 59 سوالی برگرفته از مصاحبه بود. برای روانسنجی سازه‌های تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی سازه و تایید عامل‌های شناسایی شده در مرحله قبل (تحلیل عامل اکتشافی)، عامل-ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تأییدی به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل مفهومی تحقیق از تحلیل مسیر با استفاده مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که 7 عامل مدیریتی، محیط، اجتماعی و فرهنگی، آموزش، اقتصادی و سیاسی، استعدادیابی و ورزشکار بر موفقیت بسکتبال ایران تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


 • منابع

  • خدادادی کاشی، ف.؛ کریم نیا، ا. (1395). بررسی تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازیهای المپیک (2012-1996). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 25، 44- 67.
  • شعبانی بهار، غ.؛ عرفانی، ن. ا.؛ گودرزی، م.؛ منصف، ع. (1393). کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین شاخص های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(3)، 117-131.
  • ضمیری­کامل، ع.؛ سلیمانی، م.؛ ایزدی­مهر، ا. (1393). اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(8)، 112-103.
  • قربانی مورینه، ل.؛ خداداد کاشی، ف. (1398). ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(2)، 150- 160.
  • موسوی راد، س. ت. (1398). شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک». پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(2)، 53- 62.
  • نادریان، م. (1396). بکارگیری مدل میدان نیرو در برنامهریزی باشگاهها برای برنامه ریزی جانشین پروری بازیکنان فوتبال. پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، 7(13)، 13- 24.
  • Cushion C. Ford P R. Williams A. M. (2012). “Coach behavior and practice structures in youth soccer”. Journal of Sports Sciences, 30(15),1631- 1641.
  • De Bosscher, V., Shibli, S., & Weber, A. C. (2019). “Is prioritisation of funding in elite sport effective? An analysis of the investment strategies in 16 countries”. European Sport Management Quarterly, 19(2), 221-243.
  • De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & Van Bottenburg, M. (2015). “Successful elite sport policies: an international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS 2.0) in 15 nations”. Meyer & Meyer Sport.
  • Gammelsater H. (2013). “Leader succession and effectiveness in team sport”. Sport Business and Management: An International Journal. 3(4), 285-296.
  • Green, M., & Oakley, B. (2001). “Elite sport development systems and playing to win uniformity and diversity in international approaches”. Leisure studies, 20(4), 247-267.
  • Ishak, M. M. (2020). “The sports, politics and economics of the hosting of mega sports events in Malaysia: exploring the Commonwealth Games of 1998 and the F1 Grand Prix”. Journal of international studies, 1, 121-131.
  • Malmqvist, A., & Hammarström, M. (2019). “Is financial health a determinant of sport success?”.
  • Shippi, P. (2012). “Social and political factors affecting sporting success in small countries: The case of Cyprus”. Biomedical Human Kinetics, 4, 38-44.
  • Storm, R. K., & Jakobsen, T. G. (2020). “National pride, sporting success and event hosting: an analysis of intangible effects related to major athletic tournaments”. International Journal of Sport Policy and Politics, 12(1), 163-178.
  • Valenti, M., Scelles, N., & Morrow, S. (2019). “Elite sport policies and international sporting success: a panel data analysis of European women’s national football team performance”. European Sport Management Quarterly, 1-21.