نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی ، تهران مرکز، تهران ، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

3 دانشیارمدیریت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز،تهران،ایران

4 استادیار مدیریت ورزش دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

 
بررسی همبستگی اشتیاق به فعالیت بدنی و سرزندگی با لذت از اوقات فراغت ورزشی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 1398 انجام گرفت. این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل تمام کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود که نمونۀ آماری به دلیل محدود بودن جامعه به روش تمام شمار و 200 نفر انتخاب شدند. در این مطالعه از مقیاس اشتیاق مارش و همکاران (2013)، مقیاس سرزندگی ذهنی ریان و همکاران (1997)، پرسشنامه لذت گرونینگن استیونز و همکاران (2000)، پیوستگی اجتماعی لی و رابینس در سال (1995) استفاده شد. روایی صوری، شاخص روایی محتوا، همگرا و روایی سازه و پایایی بررسی شد. تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SmartPls 3.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اشتیاق سازگار و لذت از اوقات فراغت ورزشی (33/0=β، 001/0=P) در کارمندان سازمان ورزش شهرداری تهران رابطه علی مثبت معنادار وجود دارد. در حالی که بین اشتیاق افراطی با لذت از اوقات فراغت ورزشی (09/0=β، 384/0=P) در کارمندان سازمان ورزش شهرداری تهران رابطه علی وجود ندارد. نتایج دیگر نشان داد که بین سرزندگی و لذت از اوقات فراغت ورزشی (03/0=β، 728/0=P) در کارمندان سازمان ورزش شهرداری تهران رابطه علی وجود ندارد. هم‌چنین، بین پیوستگی اجتماعی و لذت از اوقات فراغت ورزشی (85/0=β، 001/0=P) در کارمندان سازمان ورزش شهرداری تهران رابطه علی مثبت معنادار وجود دارد. نقش میانجی پیوستگی اجتماعی در ارتباط بین اشتیاق سازگار، اشتیاق افراطی و سرزندگی با لذت از اوقات فراغت ورزشی در کارمندان سازمان ورزش شهرداری تهران نقش میانجی معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


 • منابع

  • اقدسی، م. ت؛ محمد زاده، ح.؛ قوامی، ا. (1395). ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت بدنی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان پسر: رویکرد دوگانۀ اشتیاق. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. ۶ (۱۲) :۵۷-۶۶
  • پارسامهر، م. (1388). جامعه شناسی ورزش. چاپ اول. یزد: انتشارات دانشگاه یزد, ص 18.
  • تنهای رشوانلو، ف.؛ کرامتی، ر.؛ کارشکی، ح.؛ ترکمنی، م. (۱۳۹۷). ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، ۹(۳)، ۱-۱۴.
  • شربتیان، م. ح.. (1390). درآمدی بر نقش ورزش در حوزة مطالعات جامعه شناختی و راهکارهای برای گسترش آن. قابل دسترس در .anthropology.ir.
  • جعفری سیاوشانی، ف.؛ نیک‌بخش، ر.؛ صفانیا، ع. م. (1397). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی. ۱۷ (۶۸) :۴۷۱-۴۷۹.
  • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
  • Deiner, H., Mosch, F., Sandner, B., & Bernheim, W. (1984). U.S. Patent No. 4,477,498. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
  • Forrest, L. N., Smith, A. R., Fussner, L. M., Dodd, D. R., & Clerkin, E. M. (2016). Using implicit attitudes of exercise importance to predict explicit exercise dependence symptoms and exercise behaviors. Psychology of Sport and Exercise22, 91-97.
  • Kendzierski D and DeCarlo K (1991). Physical activity enjoyment scale: Two validation studies. Journal of Sport and Exercise Psychology 13 50–64.
  • Kim, J., Kim, J., & Han, A. (2019). Leisure Time Physical Activity Mediates the Relationship Between Neighborhood Social Cohesion and Mental Health Among Older Adults. Journal of Applied Gerontology, 0733464819859199. Lee, R. M., & Robbins, S. B. (1995). Measuring belongingness: The social connectedness and the social assurance scales. Journal of counseling psychology, 42(2), 232.
  • Marsh, H.W., Vallerand, R.J., Lafrenière, M.-A.K., Parker, P., Morin, A.J.S., Carbonneau, N., & Paquet, Y. (2013). Passion: Does one scale fit all? Construct validity of two-factor Passion Scale and psychometric invariance over different activities and languages. Psychological Assessment, 25, 796-809.
  • Motl RW, Dishman RK, Saunders RP, Dowada M, Felton G, et al. (2001) Measuring enjoyment of physical activity in adolescent girls. Am J Prev Med 21: 110-117.
  • Nelson, S. (2016). The Association between Residency Status, Social Connectedness, and Nutrition and Physical Activity Behaviors among Diverse College Freshmen(Doctoral dissertation, Arizona State University).
  • Parastatidou, I. S., Doganis, G., Theodorakis, Y., & Vlachopoulos, S. P. (2012). Exercising with passion: Initial validation of the Passion Scale in exercise. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 16, 119–134.
  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology52(1), 141-166.
  • Ryan, R. M., & Frederick, C. (1997). On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well‐Journal of personality65(3), 529-565.
  • Scanlan, T. K., Simons, J. P., Carpenter, P. J., Schmidt, G. W., & Keeler, B. (1993). The Sport Commitment Model: Measurement development for the youth-sport domain, Journal of Sport and Exercise Psychology, 15 (1), 16-38.
  • Stevens, M., Moget, P., De Greee, M. H., Lemmink, K. A., & Rispens, P. (2000). The Groningen Enjoyment Questionnaire: a measure of enjoyment in leisure-time physical activity. Perceptual and motor skills, 90(2), 601-604.
  • Szabo, A. (2010). Addiction to exercise: A symptom or a disorder? New York, NY: Nova Science.
  • Vallerand, R. J., Blanchard, C., Mageau, G. A., Koestner, R., Ratelle, C., Léonard, M., ... & Marsolais, J. (2003). Les passions de l'ame: on obsessive and harmonious passion. Journal of personality and social psychology85(4), 756.
  • Vallerand, R. J. (2008). On the psychology of passion: In search of what makes people's lives most worth living. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne49(1), 1.
  • Vallerand, R. J. (2012). From motivation to passion: In search of the motivational processes involved in a meaningful life. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne53(1), 42.
  • Vallerand, R.J. (2015). The psychology of passion. New York: Oxford University Press.