نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

 
این پژوهش از نوع مطالعات اکتشافی و با اهداف کاربردی است. این مطالعه در سه قسمت تعیین الگوی مفهومی و طراحی پرسشنامه، تعیین روایی و تعیین روایی سازه و پایایی پرسشنامه محتوا با شاخص‌هایCVR و CVI انجام گرفت. جامعه هدف این مطالعه شامل ده نفر مدیران و خبرگان در وزارت آموزش و پرورش و معاونین تربیت بدنی ادارات کل غرب کشور بصورت روش نمونه‌گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی بودند. برای تعیین روایی محتوا (شاخص‌CVR و CVI) جامعه هدف شامل 495 نفر از کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پروش و ادارات کل آموزش و پرورش و مجموعه زیر نظرشان در شهرستان‌ها، شهر‌ها و بخش‌های تابعه غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، کردستان) در سال 1397-1398 بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 216 نفر تعیین شد. در این مطالعه برای تعیین شاخص‌هایCVR و CVI از نرم افزار Excel و برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین روایی سازه و پایایی ابزار پژوهش از نرم افزار Spss 22در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. براساس نتایج مقدار CVI در کل پرسشنامه 91/0 بدست آمده است و پایایی تمامی سازه ها و در نهایت کل پرسشنامه 94/0 محقق ساخته، مورد تأیید قرارگرفت. نتایج حاصل از این پرسشنامه نشان می دهد که از این پرسشنامه جهت ارتقای مدیریت اخلاقی در مدیریت اخلاقی در معاونت تربیت‌ بدنی و سلامت وزارت آموزش‌ و پرورش ایران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


منابع:
- مرادی, م. ( ۱۳۹۸). پیامدهای رهبری اخلاقی و نقش آن در کاهش انحراف سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، دوره: 14، شماره: 1
- ایمانی لیل آبادی, ع.؛ شاه صفی،ح.؛ تاج آبادی، ح. (1396)، اصول اخلاق سازمانی در اسلام، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دوره: 7، شماره: 25
- نیازآذری، ک. ؛عنایتی، ت. ؛بهنام فر، ر. ؛کهرودی، ز. (1393). رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 27، شماره 87، صص: 34-42.
- خیاط مقدم، س. ؛طباطبایی نسب، س. م. (1395). مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت. اخلاق در علوم و فناوری، سال 11، شماره 1، صص: 127-136.
- محمودی، ا.؛ کشکر، س.، سلطانی، م.؛ اسلامی، ا. (1394). ارتباط بین اخلاق حرفه ای فروشندگان لوازم ورزشی با شکل گیری روابط پایدار میان مشتری و فروشنده. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره 10، صص: 21-33.
- میرطاهری، ل.؛جمالی، ا.؛ آراسته، ح. ر. (1394). بررسی حیطه­ها و مؤلفه­های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه­ای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 2، شماره 4، صص: 101-126.
- مهاجران، ب.؛ شهودی، م. (1394). مدل­یابی ارتباط بین اخلاق حرفه­ای و معنویت در کار با مسؤولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان­های دولتی شهر کرمانشاه. فصلنامه مدیریت پرستاری سال سوم، دوره سوم، شماره دوم. ص 32-21.
- محمدی، م.؛ گل وردی، م. (1392). مولفه­های اخلاق حرفه­ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی. اسلام و مدیریت، سال 3، شماره 3، صص: 180-161.
- سلیمی، م. (1396). اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی گر اخلاق حرفه ای. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 15، شماره 4، صص: 925-946.
- شاهین مهر، ب.؛ حسنی، م. (1394). مدل­یابی روابط بین اخلاق حرفه­ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 10، شماره1، صص: 11-1.
- تبرعی، م. ج. ؛ فخری نژاد، ر.؛ محمدپور لیم، ه. (1396). بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب شهرستان لنگرود. مجله طب نظامی دوره 91 ، شماره 9، ص62-57.
- مرادی، م. (1395). آموزش روایی و پایایی پژوهش. آکادمی تجزیه و تحلیل آماری ایران. www.analysisacademy.com
- Bowden, P. (2015). Ethics Across the Organisational Spectrum', The Ethical Contribution of Organizations to Society (Research in Ethical Issues in Organizations, 14: Emerald Group Publishing Limited.
- Chokprajakchat, S., Sumretphol, N. (2018). Implementation of the code of professional ethics for Thai civil servants. Journal of social sciences, 38(2): 129-135.
- Constantinescu, M., Kaptein, M. (2019).  Ethics management and ethical management: Mapping criteria and interventions to support responsible management practice. Journal of Business Ethics, 112: 609-626.
- Constantinescu, M., Kaptein, M. (2019). Virtue ethics and CSR: The Two Sides of Sustainable Organizational Performance. In: W. Wermayer, S. Looser, M. Del Baldo (Eds.). -- Chokojico, S., Sumretphol, N. (2018). Implementation of the cod of professional ethics for thai civil servants. Journal of social sciences, 38(2) 129-136.
- Ferguson, S., Thornley, C.&  Gibb, F. (2016). Beyond codes of ethics: how library and information professionals navigate ethical dilemmas in a complex and dynamic information environment. Journal of information management, 36(4): 543-556.
- Fuchs, M., Schalljo, M. (2016). Western’ professional ethics challenged by foreign acquisitions: German managers’ patterns of interpretation surrounding Chinese and Indian investors. Journal of homepage Geoforum, 75(11): 20–28.
- Geddes, B. H. (2017). Integrity or Compliance Based Ethics: Which is Better for Today’s Business? Open Journal of Business and Management, 5: 420-429.
- Ghanbari, S., Ardalan, M. & Soltanzadeh, V. (2015). Professional Ethics of the Faculty Members and Their Relationship with the Quality of Higher Eduction. Ethics Technology Sciences;10(2): 23-34.
- Huhtala, M., Feldt, T. (2016). The Path from Ethical Organisational Culture to Employee Commitment: Mediating Roles of Value Congruence and Work Engagement. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 1: 1-14.
- Kaptein, M. (2017). When Organizations Are Too Good: Applying Aristotle’Doctrine of the Mean to The Corporate Ethical Virtues Model. Business Ethics: A European Review, 26: 300–311.
- Keow Ngang, T., Chan, T. (2015). The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice Teachers. Journal of procedia-social and behavioral sciences, 205(78): 8-12.
- Nuseir. M., Ghandour. A. (2019). Ethical issues in modern business management. Int. J. Procurement Management, 12(5): 592-605.
- Rodriguez, J.V., Juricic, Z. (2018). Perceptions and attitudes of community pharmacists toward professional ethics and ethical dilemmas in the workplace. Journal of research in social and administrative pharmacy, 14(5): 441-450.
- Sandu, A., Caras, A. (2014). Some Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action. Journal of procedia-social and behavioral sciences, 149(14): 846-854.
- Salimi, M., Soltanhoseini, M. & Moosavi, Z. (2013). Physical education and sport from Quran approach, recognition and purgation of the Iran’s champion sport environment according to Quran’s educations. Journal of cultural studies in sport, 11(1): 1-21.
- Simon, R.L., Torres, C.R. & Hager, P.F. (2015). Fair play: The ethics of sport. 5thed. USA: Westview Press.p121.
- Yang, C., Ding, G. & Lo, K.W. (2016). Ethical Leadership and Multidimensional Organizational Citizenship Behaviors: The Mediating Effects of Self-Efficacy, Respect, and Leader–Member Exchange", Journal of group &organization management, 41(3): 344-357.
- Yukhymenko-Lescroart, M.A., Brown, M. E. & Paskus, T. S. (2015). The relationship between ethical and abusive coaching behaviors and student-athlete well-being. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 4(1), 1-14.