نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی،واحدتهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 استادیارمدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 استاد مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه فضای ورزشی شهر تهران و تبیین ارائه راهکارهای مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی تدوین گردیده است. روش پژوهشی آمیخته بود. داده های مورد نیاز در بخش کیفی از طریق مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار یافته با خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند، سهمیه ای گرد آوری شده است. پس از پیمودن مراحل سه گانه کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتروس و کوربین(1998)، پدیده مرکزی تحقیق تحت عنوان " توسعه فضای ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی" شناسایی و مدل مفهومی متناظر با آن تدوین شد. بخش کمی پژوهش مبتنی بر پیمایش در جامعه هدفی متشکل از 370 نفر از مدیران ، کارکنان باشگاه و خدمات گیرندگان بخش ورزش شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای، طبقه ای و به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه حاصل از مصاحبه ها توزیع و جمع آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه به وسیله متخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت. داده های حاصل با روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی وآزمون فریدمن و استفاده از نرم افزار Amos و spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد، شاخص هایی همچون چرخه فعال اقتصادی از عوامل علی، حلقه پنج گانه توسعه اقتصادی از عوامل زمینه ای، عدم حمایت از تولیدات داخلی از عوامل مداخله گر، جذب سرمایه از راهبردهای موثر و رشد اقتصادی با حمایت و خود اتکایی به تولید داخل از پیامدها، اولویت نخست تمام عوامل شناسایی شده را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها