نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران،

چکیده

اماکن ورزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربری‌های عمومی شهری بر محیط پیرامون خود اثرگذارند، که در این میان می‌توان از اثرات زیست محیطی اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی به عنوان مهم‌ترین این اثرات نام برد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت‌بندی اثرات زیست محیطی اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی مجموعه ورزشی انقلاب بر محیط شهری کرج بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل 253 نفر از ساکنان اطراف ورزشگاه انقلاب می باشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی سلطان حسینی و همکاران (1393) است که این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 مؤلفه اثرات زیست محیطی اماکن ورزشی و اثرات ترافیکی اماکن ورزشی می‌باشد. در حیطه اثرات اقتصادی – اجتماعی نیز از پرسشنامه سلطان حسینی و همکاران (1392) استفاده شد. این پرسشنامه دارای 16 سوال و 2 مؤلفه اثرات اقتصادی و اجتماعی اماکن ورزشی می باشد. روایی پرسشنامه از نوع محتوایی بود و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها از روش آماری T تک نمونه‌ای استفاده شد. جهت رتبه‌بندی آثار مؤلفه‌های مورد ارزیابی از روش تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که اثرات اجتماعی با سطح معنی‌داری 001/0 بیشترین تأثیر را بر محیط شهری کرج گذاشته و در رتبه‌های بعدی اثرات ترافیکی و اثرات زیست‌ محیطی قرار دارند و اثرات اقتصادی با سطح معنی‌داری 11/0 نقشی بر محیط شهری اطراف ورزشگاه نداشته است.

کلیدواژه‌ها