نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،واحدتهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش پیش بینی آمادگی برای تغییر سازمانی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش‌وپرورش شهر تهران از طریق سرمایه روان‌شناختی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش‌وپرورش شهر تهران به تعداد 200 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی - مورگان، 187 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های آمادگی برای تغییر سازمانی هالت و همکاران (2007) و سرمایه روان‌شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. ثبات درونی پرسش‌نامه‌ها توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 86/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که همه ی مؤلفه های سرمایه روانشناختی که شامل خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری هستند، پیش بینی آمادگی برای تغییر سازمانی را دارند، به طوری که مؤلفه تاب آوری بیشترین و خوش بینی کمترین نقش را بر آمادگی برای تغییر سازمانی داشتند. با توجه به نتایج ضروری است که مدیران به افزایش روحیه ی تاب آوری، خودکارآمدی، امیدواری و خوش بینی کارکنان توجه داشته باشند تا آمادگی آن ها برای تغییر سازمانی در راستای پیشرفت سازمانی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها