نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

آنچه که در ایران و در شرایط کنونیِ کشور به یک چالش تبدیل شده، دیدگاه ورزشکاران در مورد برتری کالاهای خارجی است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل کیفی ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی ایرانی بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تکنیک نظریة داده بنیاد انجام گرفت.جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران شاخص و نخبه استان اردبیل تشکیل داده بودند که از بین آنها 22 نفر بعنوان نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید،و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات آنها پرداخته شد.داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تئوری سازی داده بنیاد، در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری گردید. در تحلیل یافته های تحقیق از پنج مفهوم شرایط علی(پنج مقوله)، شرایط مداخله گر(پنج مقوله)، شرایط زمینه ای(پنج مقوله)، راهبردها(شش مقوله) و پیامدها(سه مقوله) در قالب الگوی کدگذاری استراوس و کوربین(2014)استفاده شد.به طور کلی،نتایج در قالب یک مدل کیفی،نشان داد که با توجه به شرایط علی و ضرورت ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی ایرانی،و نیز با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر و زمینه ای حاصل از پژوهش،می توان این ارزش ها را از طریق راهبردهایی همچون مبارزه با قاچاق کالای ورزشی،ارتقای کیفیت کالاهای ورزشی داخل توسعه داد.رونق تولیدات ورزشی را افزایش داده و تحریم های اقتصادی را بی اثر و همبستگی ملی را دو چندان کرد،و در نهایت پدیده ای با عنوان ترجیح و خرید کالای ورزشی داخلی به جای کالای ورزشی خارجی توسط ورزشکاران اتفاق خواهد افتاد.

کلیدواژه‌ها