نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی واحداصفهان(خوراسگان)، دانشگاه ازاد اسلامی ،اصفهان،ایران

2 استادگروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

4 استادیاردانشگاه فرهنگیان،اصفهان،ایران

چکیده

امروزه دانش آموزان بیش از هر چیز نیاز به محیطی سرشار از انعطاف پذیری و آزادی عمل دارند که فوق برنامه ها می تواند چنین محیطی را فراهم نماید. هدف این مقاله تعیین پیامدهای مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی مدارس ایران بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، معاونین و کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، معلمان تربیت بدنی، اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان بودند. روش پژوهش کیفی و پژوهشگر از طریق مصاحبه عمیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی به جمع آوری اطلاعات پرداخت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها، مقالات، دستورالعمل های تربیت بدنی آموزش و پرورش، کتب و کلیپ های مرتبط با تکنیک مثلث سازی از طریق روش و داده، جمع آوری و به روش تئوری سازی داده بنیاد با رویکرد چارمز، کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، سه مولفه اصلی و هشت زیر مولفه را در سطح خروجی نشان داد. مولفه های اصلی شامل پیامد های جسمانی، روانی و اجتماعی و زیر مولفه هایی همچون جبران کمبود ساعت درس تربیت بدنی، سلامت جسمانی، سلامت روانی، بهبود کیفیت زندگی، سلامت اجتماعی، رشد و توسعه فرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی، نشاط و شادابی اجتماعی بود. با توجه به این پیامدها، می توان شاهد بهبود مشارکت ورزشی دانش آموزان در مدارس بود؛ این پژوهش میتواند به عنوان ابزار تحلیل مشارکت ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس ایران مبنای عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها