نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی ، واحداردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

2 گروه تربیت بدنی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

4 گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

با توجه به اهمیت اخلاق در تماشاگری فوتبال، هدف از این تحقیق ارائه "مدل فرهنگ اخلاق‌مدار در بین تماشاگران فوتبال لیگ برتر ایران" است. این پژوهش کیفی به روش دلفی انجام شده است. محقق با مطالعه متون، مصاحبه با 43 نفر از خبرگان ورزش فوتبال به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است. تحلیل مصاحبه‌های حضوری و الکترونیکی، پژوهشگر را قادر به درک مفاهیمی ساخته است که یکپارچگی‌شان با یکدیگر امکان فهم عمیق‌تر چرایی و چگونگی مدل فرهنگ اخلاق‌مدار در بین تماشاگران فوتبال لیگ برتر ایران را مهیا کرده است. با استفاده از روش تحلیل دلفی، و ابزارهای مصاحبه های نیمه ساختار مند و سپس پرسشنامه در نهایت پس از اشباع نظری، با استخراج، طبقه بندی، و ابتکار محقق به کمک اساتید راهنما و مشاور، در بخش تحقیقات دلفی و پیمایش، نهایتا 124 مولفه در 10 بعد اجتماعی، اقتصادی، علل فردی و روانی، رسانه‌ها و تلویزیون، عوامل قانونی و سیاست‌گذاری فرهنگی، تسهیلات و امکانات، عوامل مدیریتی، آموزشی، جمعیت شناختی و چهره های ورزشی، در راستای بهبود فرهنگ اخلاق مدار در بین تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی شدند. بیشترین توجه به مولفه‌ها در ابعاد مدیریتی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی، آموزش و تسهیلات و امکانات بوده است. لازم است که خبرگان و تصمیم‌گیران ورزش به ویژه رشته ورزشی فوتبال، مدیران سازمان‌های ورزشی، صاحبان باشگاه ها و نیز مربیان و داوران و بازیکنان فوتبال ، به این ابعاد توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها