نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی ،واحداردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی ،واحداردبیل،دانشگاه آزاداسلامی،اردبیل،ایران

چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاضر تحلیل اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور بود.
روش شناسی : تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شد.جامعه آماری پژوهش همه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور در سال1398 به تعداد 372 بودکه بر مبنای جدول مورگان 180 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی (2001)استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 4 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 810/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف اسمیرنف،t تک گروهی،معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos استفاده شد
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب سه عامل نیرومندی با بار عاملی 79/0 و جذب با بار عاملی66/0 و وقف کار شدن با بار عاملی59/0 بر اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور نقش دارند.همچنین اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور در حد مطلوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها