نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیاررفتارحرکتی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ،ایران

4 پژوهشگاه علوم ورزشی تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تدوین و توسعه راهبرد های فدراسیون شمشیر بازی ایران بر مبنای رویکرد AHP-SCORE و در نتیجه تدوین بیانبه ماموریت، ارزشهای محوری، تعیین حوزه های کلیدی، تحلیل محیط برای هر حوزه و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر ایران بازی ، تدوین راهبرد ها، الویت بندی آنهاو تدوین برنا مه های عملیاتی متناظز با هر حوزه بود. تحقیق حاضر برمبنای هدف، کاربردی؛ برمبنای راهبرد، ترکیبی (کیفی – کمی) و برمبنای مسیراجرا، مبتنی بر مطالعات راهبردی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد بالادستی و نظرات شورای راهبردی فدراسیون شمشیربازی، هفت حوزه کلیدی عملکرد برای فدراسیون شمشیربازی تعیین شد. با استفاده روش های کتابخانه ای و استفاده از نطرات شورای راهبردی به تحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون به تفکیک حوزه های کلیدی پرداخته شد. سپس برای هر یک از حوزه‏های کلیدی عملکرد، انتظارات یا اهداف کیفی فدراسیون در هر حوزه تدوین گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی( AHP ) الویت بندی شدند. حوزه های کلیدی به ترتیب الویت عبارت بوده اند از: روابط عمومی و بین الملل، استعدادیابی و قهرمان پروری، توسعه منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد های ورزشی، امکانات و تجهیزات، توسعه بازاریابی و منابع مالی. بر مبنای SCORE بدست آمده راهبرد ها شناسایی و تمامی آنها با کمک روش تحلیل سلسه مراتبی(AHP) الویت بندی شد و برنامه عملیاتی متناظر با هریک از حوزه ها طراحی گردید. نتیجه این پژوهش می تواند مبنایی برای تدوین برنامه نظارت و ارزیابی فدراسیون شمشیربازی باشد.

کلیدواژه‌ها