نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحدبروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 گروه تربیت بدنی ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل و راهکارهای مؤثر در توسعه تجارت الکترونیک در تولید کالاهای ورزشی کشور و ارائه مدل تحلیلی است.تحقیق از نظر هدف کاربردی و به‌صورت کیفی و با استفاده از انجام مصاحبه‌های عمیق انجام گرفت. روش پژوهش، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است.جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید و صاحب‌نظران مرتبط با بازاریابی ورزشی و 11 نفر از مسئولین بازاریابی و فروش اینترنتی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای ورزشی می‌باشد که مصاحبه‌‌ها با روش نیمه ساختار یافته انجام گرفت. مدل طراحی‌شده در این پژوهش، مدل زمینه‌ای ‌می‌باشدکه به بسترهای کلان و زیرساخت‌ها، جهت تبیین فرآیند پیاده‌سازی تجارت الکترونیک ورزش کشور‌می‌پردازد. درنهایت داده‌های حاصل از مصاحبه‌‌ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 6 مقوله اصلی شامل شرایط علی (سرپرستی- سیاست‌گذاری-شغلی-اقتصادی)، شرایط زمینه‌ای (الگوپذیری- سبک زندگی- توسعه فاوا-یادگیری محیطی)، شرایط مداخله‌گر (اطلاعاتی-فنی-حقوقی-فرهنگی)،راهبردها (حقوق- نیروی انسانی- تجهیز-بومی‌سازی)،پیامدها (اقتصادی- ساختاری-فرهنگی- محیط‌زیست) و پدیده‌محوری پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در بخش تولیدات ورزشی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها