نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بروجرد

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) انجام شد و از طریق طرح نظریه داده بنیاد صورت گرفت. شرکت کنندگان شامل 11 نفر از متخصصین حوزه فوتبال و اساتید دانشگاه که به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی جهت مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انتخاب شدند. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نظر از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد140 کد مفهومی با تعداد ‌7 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی در قالب ابعاد 6 گانه شامل: عوامل علی (5)، عوامل زمینه ای (3)، مقوله مرکزی (3)، راهبردها (8)، شرایط مداخله گر (5)، پیامدها (6) استخراج گردید. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی، شکل دهنده مدل پارادایمی بود. نتایج به دست آمده راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی را معرفی نمود که پیامدهایی همچون ارتقاء جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی داشت.

کلیدواژه‌ها