نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحدتهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی واحدساوه،دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه،ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تفکرات مثبت و رفتارهای مفید افراد در برابر محیط کاری و با گروههای سازمانی، که در آن بیشترین فعالیت های شغلی روزانه شان انجام می گیرد، یک هویت معینی را علاوه بر هویت سازمانی با واحد کاری خود ایجاد می نماید که به آن هویت تیمی می گویند. در این پژوهش بررسی تاثیر نقش هویت تیمی دروفاداری ورزشی با میانجی انگیزه درسطح مدیران و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. تحقیق از نظرهدف، کاربردی و بصورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل 285 نفر از مسولین ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی بود. نمونه آماری تعداد 162 نفر است. متغیرها با پرسشنامه های هویت تیمی واندیک وهمکاران(2008)، انگیزه، گایو(2007) و وفاداری، کارونا(2002) سنجیده شدند. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شد. و برای آزمون مدل تحقیق از معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار های SPSS و LISRL انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه هویت تیمی بر انگیزش مشتریان ودر نتیجه بر وفاداری مشتریان(دانشجویان) تاثیر معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد که انگیزش بر میزان وفاداری دانشجویان تاثیر معناداری دارد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هویت تیمی مدیران و رو سای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت دانشگاه آزاد در محیط رقابتی امروز در جذب دانشجو باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها